Industrijski i poljoprivredni objekti

  • Objekat : Silosi sa pratećim sadržajem, saobraćajnica, kolska vaga, upravna zgrada, hidrantski vod
  • Kapacitet: 8x1290t
  • Investitor: GP Novi Bečej d.o.o.
  • Godina: 2012.