Industrijski i poljoprivredni objekti

  • Objekat : Silosi sa pratećim sadržajem, saobraćajnica, hidrantski vod, kolska vaga
  • Kapacitet: 5x2000t
  • Investitor : PD Vojvodina, MK Commerce Novi Sad
  • Godina: 2008.