Industrijski i poljoprivredni objekti

  • Objekat : Silosi sa pratećim sadržajem, hidrantski vod, saobraćajnica, kolska vaga
  • Kapacitet: 6x1290t
  • Investitor : T-1 Abraziv Ada
  • Godina: 2011.